Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je alternativou k soudnímu řešení sporů. Jedná se o mimosoudní řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Výsledkem je rozhodčí nález, který má stejnou právní sílu jako rozsudek soudu a je exekučně vykonatelný. Rozhodčí nález tak pro vás má stejný účinek jako rozhodnutí soudu.

Jaké jsou výhody rozhodčího řízení se mnou oproti soudnímu procesu?

 • Rychlost - vaše spory jsem schopná obvykle vyřešit během 6-8 týdnů, zatímco soudy mohou trvat roky. Na rychlost rozhodčího řízení má vliv i fakt, že je jednoinstanční. Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolávat, pokud se strany nedohodly jinak, a tak není možné spor cíleně protahovat jako u soudního řízení.
 • Neveřejnost, ochrana soukromí - rozhodčí řízení je neveřejné, rozhodčí nálezy se nikde neuveřejňují a rozhodce je zavázán mlčenlivostí. Tuto výhodu uvítáte, pokud jsou pro řízení podstatné citlivé informace (obchodní tajemství, know-how apod.)
 • Menší míra formálnosti - možnost rozhodovat podle zásad spravedlnosti, pokud se na tom strany dohodnou, nikoliv jen striktně podle platné právní úpravy. Upouští se od zbytečných formalit, snazší je předvolávání, doručování i dokazování.
 • Nízké náklady - obvykle vás rozhodčí řízení nepřijde tak draho jako soudní proces (cena se odvíjí od hodnoty sporu. U mě zaplatíte jen 4 % z hodnoty sporu, minimálně 5000 Kč).
 • Možnost využití moderních technologií - je možné využívat emaily, videokonference, vést rozhodčí řízení on-line.
 • Volba rozhodce - strany si mohou svobodně vybrat takového rozhodce, který jim vyhovuje. Pečlivá volba zkušeného rozhodce tak hraje důležitou roli v celém procesu řízení.

Proč si vybrat právě mě?

 • Jako rozhodkyně působím od roku 2012, mám tedy bohaté zkušenosti s rozhodčím řízením.
 • Vzhledem k právnickému vzdělání, postgraduálnímu studiu zaměřenému přímo na rozhodčí řízení a mediaci vám garantuji platný a nezpochybnitelný rozhodčí nález, který nebude možné zpochybnit či zrušit soudní cestou.
 • Při řešení sporů kladu důraz na ekonomickou efektivitu řešení sporu.

Co je podmínkou využití rozhodčího řízení?

Záleží především na dohodě stran. Rozhodčí smlouva se může týkat jednoho konkrétního, již vzniklého sporu, nebo všech sporů, ke kterým by v budoucnosti mohlo dojít (rozhodčí doložka). Doporučuji rozhodčí doložku již preventivně zařazovat do smluv, které mají být uzavírány. Pokud totiž mezi stranami vznikne spor, bývá obvykle ochota domluvit se výrazně nižší.

Kdy lze využít rozhodčí řízení?

V současnosti můžete využít možnosti rozhodčího řízení v majetkových sporech, není možné ve spotřebitelských sporech. Rozhodčí řízení doporučujeme ve věcech obchodních, například podnikatelům, kteří se tak mohou účinněji bránit proti neplatičům a ochránit své podnikání.

Rozhodčí řízení je možné u těchto typů smluv:

 • obchodní smlouvy (kupní, o dílo, smlouvy o přepravě)
 • občanskoprávní smlouvy (nájem, prodej nemovitostí, cenné papíry)
 • pracovní smlouvy (hmotná odpovědnost)
 • smlouvy s mezinárodním prvkem (se zahraničními obchodními partnery apod.)

Chcete řešit své spory prostřednictvím rozhodčího řízení se mnou?

Stačí, když do smlouvy, kterou uzavíráte s vašimi klienty či obchodními partnery, vložíte rozhodčí doložku (tj. krátké ustanovení, které případné spory bude řešen rozhodcem, nikoliv před soudem). Rozhodčí doložka může být rovněž součástí všeobecných smluvních podmínek, na které odkazujete klienty při realizaci objednávky.

Text rozhodčí doložky si stáhněte zde:

V případě, že protistrana nedodrží smlouvu, mě kontaktujte.

Co dále nabízím?

 • posouzení platnosti rozhodčí doložky,
 • posouzení platnosti rozhodčího nálezu,
 • konzultace ke strategii, postupu v rozhodčím řízení,
 • a další.