Publikační činnost

Šířím právní povědomí a informace o možnostech využití alternativního řešení sporů a svěřenských fondech. 

Proto již od roku 2013 pravidelně publikuji odborné články na portálech jako je Epravo.cz, Pravo21.cz a dalších. 

Jsem spoluautorkou řady komentářů právních předpisů vydávaných nakladatelstvím CODEXIS publishing.

Seznam mých publikací najdete níže.

Epravo.cz

Praktické důsledky vynětí spotřebitelských sporů z rozhodčího řízení

Arbitrabilita korporátních sporů v českém právním řádu

Příklady praktického využití metody Med-Arb na skutečných případech

Využití Med-Arb v České republice a úvahy de lege ferenda

Med-Arb v mezinárodním obchodu

Postup při řešení sporu prostřednictvím Med-Arb

Svěřenský fond a nejčastější způsoby jeho využití v České republice

Podmínky pro řešení sporu prostřednictvím Med-Arb

Volba mediátora-arbitra při řešení sporu prostřednictvím Med-Arb

Osoba mediátora-arbitra v rámci Med-Arb

Alternativní řešení sporů

Výhody a nevýhody řešení sporu metodou Med-Arb

Med-Arb jako metoda alternativního řešení sporů - definice a základní charakteristika

Rozhodčí řízení v mezinárodních obchodních vztazích - výhody a nevýhody ve srovnání se soudním řešením sporů

Rizika mezinárodního obchodování z právního pohledu

Alternativní metody financování: factoring, forfaiting a leasing z pohledu teorie i praxe českých soudů

Ekonomické sankce v mezinárodní arbitráži - konkrétní případy z praxe

Vybrané aspekty mezinárodní kupní smlouvy v teorii a praxi

Mediace jako možnost řešení sporu před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví

Mediace jako forma alternativního řešení sporů v právních předpisech a dokumentech EU

Vliv globalizace na mezinárodní arbitráž

Význam mezinárodní arbitráže v době globalizace

Trestné činy připadající v úvahu při výkonu funkce rozhodce

Trestněprávní odpovědnost rozhodce v českém právním řádu

Vztah mezi nezávislostí a odpovědností rozhodce

Liberační důvody z občanskoprávní odpovědnosti rozhodce za škodu a za vady

Odpovědnost rozhodce za vady

Občanskoprávní odpovědnost rozhodce za škodu

Zákonná nebo smluvní občanskoprávní odpovědnost rozhodce v českém právu?

Zrušení rozhodčího nálezu soudem jako procesní následek porušení povinnosti rozhodce

Vyloučení rozhodce z projednání věci v průběhu rozhodčího řízení

Povinnosti a práva rozhodce v českém právním řádu

Osoba rozhodce v českém právním řádu

Problematické aspekty rozhodčích smluv s mezinárodním prvkem

Skutková podstata trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku

Brainstormig a jeho význam v mediaci

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě - klady, rizika a možnosti jejich eliminace

Rozhodčí smlouva uzavřená elektronickou formou v kontextu aktuální judikatury

Mlčenlivost a důvěrnost jako základní zásada mediace

Smlouva o ubytování

Pacht závodu

Podnikatelský pronájem movitých věcí

Nájem bytu nebo domu v novém občanském zákoníku

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku

Ústav práva a právní vědy

Jak rozmnožit majetek za pomocí svěřenského fondu?

Jak propagovat sebe jako mediátora?

Pravo21.cz

Neúčinnost právních jednání bez přiměřeného protiplnění v insolvenčním řízení v kontextu judikatury českých soudů

Ručení členů statutárního orgánu obchodní korporace dle ustanovení § 68 zákona o obchodních korporacích

CODEXIS publishing

Zákon o mezinárodním právu soukromém - judikatorní komentář

Zákon o státní službě - judikatorní komentář

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - judikatorní komentář

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - judikatorní komentář

Zákon o správních poplatcích - judikatorní komentář

Zákon o státní památkové péči - judikatorní komentář

Zákon o Státním pozemkovém úřadu - judikatorní komentář

Zákon o Finanční správě České republiky - judikatorní komentář

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - judikatorní komentář

Zákon o rozpočtových pravidlech

Zákon o hl. m. Praze

Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) - judikatorní komentář

Ostatní periodika

Proč využívat mediaci místo soudního řešení sporů?